Skip to content


Que els infants no paguin la crisi: 13 recomanacions de la FEDAIA

Cartell de la campanya de la FEDAIA per combatre la pobresa infantil. Imatge: FEDAIA

Cartell de la campanya de la FEDAIA per combatre la pobresa infantil. Imatge: FEDAIA

Amb el lema “Combatre la pobresa infantil és feina de tots” la FEDAIA (Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i Adolescència) ha impulsat una campanya per combatre la pobresa infantil en aquestsa moments de greu crisi econòmica i retallades. La campanya fa una crida a les autoritats politiques, als empresaris i a la societat en general a preservar el nivell i qualitat de vida dels infants a través d’aquestes 13 recomanacions:

1 Reforçar les ajudes per alimentació i vestuari. Diversos estudis apunten que l’obesitat infantil és d’un 17% en les llars pobres en comparació amb el 10% en les no pobres. Cal garantir que les famílies tinguin accés a productes essencials com fruita, verdura, carn i peix fresc i que els infants disposin de roba adequada a la temporada i per a les activitats escolars.

2 Augmentar les beques de menjador i crear serveis d’acollida. Un dels principals problemes derivats de l’actual situació econòmica és la desatenció que pateixen els infants i adolescents. És urgent potenciar serveis que ajudin a pal·liar aquesta situació evitant que es quedin sols, a casa o al carrer.

3 Garantir l’atenció pedagògica i psicològica infantil i familiar mitjançant l’increment de les ajudes. La impossibilitat de tractar adequadament els problemes psicològics o d’aprenentatge dels infants i adolescents provoca greus problemes d’adaptació a l’entorn i difi cultats per a seguir el ritme escolar i assolir el rendiment adequat. Cal potenciar una xarxa públic-privada sufi cient per atendre a les famílies i als infants treballant funcions parentals i de recuperació de vincles.

4 Dissenyar i implementar programes especials que combatin el fracàs escolar de forma eficaç. A Espanya l’abandó escolar, d’un 31,2%, duplica amb escreix la mitjana europea, fi ns al punt que dintre de la UE és només superat per Malta i Portugal segons la Comissió Europea. Cal impulsar l’escolarització primerenca, la discriminació positiva i l’atenció a la diversitat, així com crear programes de transició al treball i reforçar aquells de suport a l’escolarització que donen una segona oportunitat als alumnes.

5 Implantar mesures de discriminació positiva en el mercat laboral. Cal incentivar fi scalment a les empreses que contractin a pares i mares que estan a l’atur i que tenen fi lls al seu càrrec. L’atur de curta i llarga durada i l’ocupació irregular són alguns dels factors que més estan infl uint en l’augment de la pobresa infantil. Actualment el col·lectiu amb una taxa de risc de pobresa més elevada es concentra en les famílies monoparentals on la taxa de pobresa és d’un 48%.

6 Invertir en programes de formació i inserció laboral efectius. La taxa d’atur juvenil a Espanya arriba al 43,5% dels joves i és la més elevada de la UE segons Eurostat. És urgent crear ponts efectius que facilitin la incorporació dels joves al mercat laboral i facilitar que empresaris locals i entitats socials treballin conjuntament en aquesta tasca.

7 Augmentar el nombre d’habitatges socials i ajudes a les famílies que no poden pagar-se un lloc digne on viure i evitar els desnonaments. Un dels problemes més greus relacionats amb la pobresa infantil és l’amuntegament, la insalubritat i les despeses excessives a les quals han de fer front les famílies per a disposar d’un habitatge. De fet, una de cada tres famílies pobres destina més d’un 30% dels seus ingressos a pagar un lloguer o una hipoteca. És urgent implementar solucions i treballar amb les entitats fi nanceres per a trobar fórmules que impedeixin que les famílies perdin el seu habitatge.

8 Reforçar i impulsar els serveis preventius que ajuden a evitar l’exclusió social en la infància i l’adolescència tals com Centres Oberts. A Catalunya la Llei de Serveis Socials estableix que ha d’existir un Centre Obert cada 20 mil habitants. Cal potenciar i garantir aquest i altres serveis, com les escoles per a pares i mares, prevenció de les adiccions, detecció del maltracte infantil, que ajuden a prevenir els efectes negatius de la pobresa i l’exclusió social i donen oportunitats.

9 Implementar beques especials per a garantir l’accés de tots els infants a sortides i activitats extraescolars i de lleure. És urgent millorar l’accessibilitat de les colònies, els camps de treball i de les activitats extraescolars així com d e les vacances familiars perquè tots els infants puguin sortir de vacances i accedir a activitats recreatives. Un recent informe sobre l’Impacte del Programa Caixa Proinfancia de la Fundació “la Caixa” va revelar que el 89,8% de les llars amb difi cultats econòmiques no pot gaudir d’una setmana de vacances. Aquestes activitats són primordials per al desenvolupament infantil i la seva mancança provoca greus problemes sócioeducatius.

10 Potenciar la dinamització comunitària en zones de població deprimida i el desenvolupament d’aliançes públic-privades. Cal aprofi tar l’expertesa de les entitats del tercer sector que treballen en el territori i coneixen les necessitats dels infants per elaborar estratègies de treball comú. S’ha de potenciar la fi gura de l’educador de carrer, per tal de generar alternatives de socialització positiva per als infants que viuen en barris amb bosses de pobresa i marginalitat i potenciar la corresponsabilitat dels diferents agents socials i educatius en la inclusió social.

11 Fomentar actuacions cíviques i amables en els barris i ciutats que potenciïn el compromís social de les persones envers als més desfavorits. Cal potenciar actituds d’acollida amable i de responsabilitat social educant en valors com la democràcia, la tolerància, el respecte i la diversitat. Hem de preguntar-nos com cadascun de nosaltres pot contribuir a la millora de les condicions de vida dels infants i famílies més desafavorits i col·laborar en allò que estigui al nostre abast.

12 Incrementar la responsabilitat social corporativa de les empreses. Les empreses privades han de sensibilitzar-se davant les necessitats dels diferents col·lectius i buscar de quina manera poden col·laborar, ja sigui donant excedents, facilitant la contractació de persones en situació de risc, o buscant la seva pròpia fórmula de contribució amb la societat.

13 Avançar en la transversalitat de les polítiques d’infància i en l’atenció integral a les famílies. Per a lluitar a llarg termini de forma efi cient contra la pobresa infantil i l’exclusió social és necessari afavorir una mirada transversal de la situació dels infants i les seves famílies per a així abordar amb coherència els diferents àmbits que la provoquen. Els països escandinaus, que són els que presenten menys pobresa infantil, amb taxes al voltant del 10%, situen la infància com a eix vertebrador de totes les seves polítiques. Seguim el seu exemple!

Les entitats Fundació Resilis i Fundació Infància i Família formen part de la FEDAIA.

Be Sociable, Share!

Posted in Fundació Infància i Família, Fundació Resilis, Plataforma Educativa.

Tagged with , , , , , , , .0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.Forma part de:
És un projecte de:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor