Skip to content


Comunicat sobre la RMI de les entitats socials de #Girona #pirmi

Els canvis en el PIRMI han generat diferses manifestacions i concentracions els darrers mesos

Els canvis en el PIRMI han generat diferses manifestacions i concentracions els darrers mesos. Foto: aragirona.cat / ACN

COMUNICAT SOBRE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ (RMI)
DE LES ENTITATS SOCIALS DE GIRONA

El PIRMI es va crear com una acció de solidaritat de caràcter universal envers els ciutadans i ciutadanes amb greus dificultats econòmiques i socials i , alhora, per ser un instrument d’inserció mitjançant un tractament integral de les situacions de pobresa i marginació.

Amb la reforma de l’actual Llei, la finalitat principal del PIRMI, la inserció sociolaboral i la lluita contra la pobresa, es veu reduïda en molts aspectes importants, limitant les possibilitats de donar noves oportunitats a les persones que es troben amb dificultats econòmiques per a subsistir i que han de buscar suport i respostes en les entitats socials que treballem en el territori.

La nova Llei de la RMI suposa:

 • Un enduriment en l’accés a la prestació de les persones nouvingudes a Catalunya, siguin estrangeres o d’altres comunitats autònomes, fent que l’escletxa de la desigualtat social sigui cada cop més gran i per més temps.
 • Abocar les persones que deixen de cobrar una prestació d’atur i no han trobat feina, a haver de viure en la pobresa absoluta durant un any per tenir dret a la RMI.
 • Una dilació fins a 4 mesos per a saber l’acord definitiu sobre la resolució de l’expedient per part del Departament de Benestar Social i Família, donant sentit negatiu al silenci administratiu, una mesura sorprenent que deixa en situació d’indefensió davant de l’Administració als ciutadans.
 • Haver d’augmentar els ajuts d’urgència des de les entitats socials i ens locals del territori amb els seus recursos propis, fins que el sol·licitant comenci a rebre la prestació, o no.
 • Que aquesta prestació deixi de ser un dret universal, ja que l’accés a la prestació o el manteniment d’aquesta estan condicionats ara per la Llei de pressupostos, la qual cosa pot significar, a la pràctica, que la prestació no es modifiqui a l’alça sinó que, en el pitjor dels casos, es modifiqui a la baixa.
 • No poder superar el Sou Mínim Interprofessional (SMI: 641,40’- €/mes) amb l’import de la RMI i els complementaris, independentment del nombre de components de la unitat familiar, la qual cosa augmenta el nivell de vulnerabilitat de les famílies.
 • Establir una durada màxima de la prestació si no es compleixen uns determinats requisits i circumstàncies, deixant sense cobertura a persones amb perfils de molt difícil ocupabilitat.
 • No garantir i limitar l’accés a la RMI a persones sol·licitants que reuneixen tots i cadascun dels requisits, però que els seus expedients poden no ser aprovats per manca de disponibilitat pressupostària.

Totes les modificacions introduïdes a la Llei semblen tenir el mateix objectiu: reduir el nombre de sol·licitants i beneficiaris i produir estalvi econòmic. La RMI deixa de ser una prestació garantida i queda sotmesa a pressupost, amb la qual cosa la lluita contra la pobresa i a favor de la inserció social es veuran compromeses de manera important.

D’altra banda, aquesta Llei no només no introdueix cap millora de cara a la intervenció social amb les persones que es troben en situació de pobresa, sinó que elimina alguna de les millores que s’havien establert fins al moment.

Per tot això, demanem:

Que el Departament de Benestar Social i Família:

 • Garanteixi la RMI com la millor via d’inserció sociolaboral i de lluita contra la pobresa.
 • Resolgui en el mínim temps possible els expedients de sol·licituds de RMI.
 • Vinculi el pagament de la primera ajuda a la resolució de l’expedient.
 • Resolgui i revisi els expedients a través de professionals qualificats per a aquesta tasca del món social.
 • Augmenti o mantingui el pressupost destinat a la RMI i als ajuts complementaris.
 • Implementi nous programes per a la inserció sociolaboral de les persones perceptores de la RMI.

Que els consells comarcals, ajuntaments de la província i la Diputació de Girona:

 • Augmentin o mantinguin el pressupost destinat a la lluita contra la pobresa i l’exclusió social.
 • Implementin nous programes per a la inserció sociolaboral de les persones perceptores de la RMI.

Entitats signants:

Fundació SER.GIFederació Catalana de Voluntariat Social de GironaFundació Institut de Reinserció Social-IreSFundació Privada Plataforma EducativaFundació Privada AstresFundació Privada GentisFundació Privada Infància i FamíliaFundació Privada UtopiaFundació Privada ResilisEina Activa Empresa d’Inserció, slAssociació Acció Social IntegralAssociació Acciona’tACCEM GironaAssociació Acció Social AstresCàritas Diocesana de Girona

Girona, gener de 2012

Be Sociable, Share!

Posted in Acció Social Astres, Acció Social Integral, Associació Acciona't, Eina Activa, Fundació Astres, Fundació Gentis, Fundació Infància i Família, Fundació Resilis, Fundació Utopia, Plataforma Educativa.

Tagged with , , , , , , , , , , , .0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.Un projecte de:
Forma part de:
En col·laboració amb:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor